Skip to content

Podatki w Finlandii

Picture of a person working on their computer doing their taxes.

Chcesz się dowiedzieć, jakie podatki płaci się w Finlandii? A może chodzą słuchy o wysokich podatkach w Finlandii i chcesz się przekonać, czy to prawda? Chcesz wiedzieć, jakie wynagrodzenie otrzymasz po potrąceniu podatków?

Zasady dotyczące opodatkowania różnią się w zależności od kraju, dlatego system podatkowy w Finlandii może być nieco inny od tego, do którego przywykłeś. W niniejszym artykule dokonamy przeglądu podatków dochodowych oraz omówimy, jak można oszacować stawkę podatku w Finlandii.

Zanim zagłębimy się w ten temat, przypominamy, że w Finlandii zawsze oferuje się wynagrodzenie brutto, ponieważ uznaje się, że to pracownik ponosi odpowiedzialność za kwestie podatkowe. Dlatego przed zaakceptowaniem lub negocjowaniem wynagrodzenia należy dobrze oszacować dochód netto i wiedzieć, jaka będzie wysokość wynagrodzenia po odliczeniu podatku.

Płacenie podatków w Finlandii

W Finlandii obowiązuje system progresywnego podatku dochodowego. Oznacza to, że stawka podatku zależy od rocznego dochodu – im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa stawka podatku i odwrotnie. Stawka jest ustalana odrębnie dla każdego pracownika w Finlandii, a podatek jest naliczany od wynagrodzenia oraz innych źródeł dochodu. Stawkę ustala urząd skarbowy po złożeniu wniosku o kartę podatkową.

Urząd skarbowy w Finlandii nazywa się Vero. Z urzędem można skontaktować się telefonicznie lub osobiście w punkcie obsługi. Zajmowanie się kwestiami podatkowymi ułatwia internetowy serwis urzędu skarbowego MyTax. W celu skorzystania z serwisu należy zastosować silne uwierzytelnienie za pośrednictwem kodów bezpieczeństwa używanych w bankowości internetowej.

Środki pochodzące z podatków są wykorzystywane przez państwo i gminy do finansowania wielu usług, w tym między innymi utrzymywania systemu opieki zdrowotnej, edukacji i świadczenia usług publicznych. Służba zdrowia w Finlandii jest uznawana za jedną z najlepszych na świecie i są nią objęte wszystkie osoby pracujące w Finlandii. Fiński system edukacji jest również doceniany na świecie i przeznacza się na ten system znaczne środki pochodzące z uiszczanych podatków. Ponadto środki te są przeznaczane na różne zasiłki społeczne i zapomogi dla osób bezrobotnych, chorych lub przebywających na urlopie rodzicielskim, co pozytywnie wpływa na samopoczucie osób mieszkających w Finlandii. 

Poza podatkami pracodawca odprowadza z wynagrodzenia brutto obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (składki na ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne) w wysokości ok. 10%.

„Pieniądze z podatków są wykorzystywane do finansowania m.in. opieki zdrowotnej, edukacji i usług publicznych”.

Fińska karta podatkowa

Nie trzeba odprowadzać podatków we własnym zakresie, ponieważ podatki są potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia przez pracodawcę i przekazywane organom podatkowym. Wystarczy wysłać kartę podatkową do pracodawcy. Bez obaw – służymy poradą i pomocą w ubieganiu się o pierwszą kartę podatkową lub wymianie aktualnej karty.

Karta podatkowa to jednostronicowy dokument, który zawiera informacje o stawce podatku. Wniosek o kartę podatkową można złożyć telefonicznie lub osobiście w lokalnym urzędzie skarbowym. Osoby posiadające już konto w fińskim banku mogą również złożyć wniosek przez Internet. Karta podatkowa jest bezpłatna.

Aby złożyć wniosek, należy oszacować dochód uzyskany w Finlandii w całym roku kalendarzowym. Do ustaleniu stawki podatku poza rocznym dochodem uwzględnia się również gminę zamieszania lub koszty dojazdu do pracy, co może wpływać na stawkę podatku.

W celu oszacowania stawki podatku można skorzystać z internetowego kalkulatora podatkowego udostępnionego przez fiński urząd skarbowy.

Jeśli w późniejszym czasie okaże się, że dochód uległ zmianie (na przykład z powodu podwyżki) lub został błędnie oszacowany, należy zamówić nową kartę podatkową. Zawsze należy powiadomić urząd skarbowy, jeśli dojdzie do istotnej zmiany szacowanego dochodu.

Należy pamiętać, aby niezwłocznie złożyć wniosek o nową kartę podatkową. Jeśli pracownik nie ma ważnej karty podatkowej, pracodawca jest zobowiązany do potrącenia 60% z wynagrodzenia na poczet podatku.

Osoby pracujące w branży budowlanej w Finlandii są również zobowiązane do posiadania numeru podatkowego, który stanowi potwierdzenie zarejestrowania w fińskiej administracji skarbowej. Numer podatkowy jest nadawany wraz z kartą podatkową.

Interesuje Cię praca w Finlandii?

Decyzja podatkowa

Raz do roku, zazwyczaj w marcu lub kwietniu, wydawana jest decyzja podatkowa. W decyzji tej zawarte są informacje o dochodzie, podatkach i potrąceniach za poprzedni rok. W razie potrzeby można dokonać korekty formularza. Jeśli wszystkie informacje są poprawne, nie trzeba nic robić – proces przebiega automatycznie.

Oznacza to, że decyzja podatkowa dotycząca wysokości podatków potrąconych z wynagrodzenia była poprawna. W razie nadpłaty podatku dokonany zostanie zwrot podatku, a w razie niedopłaty należy dokonać dopłaty należnego podatku.

Aktualizowanie karty podatkowej w razie zmiany wysokości dochodu jest najlepszym sposobem na uniknięcie konieczności dokonywania dopłaty podatku!

Oprócz odprowadzania podatku pracownika pracodawca płaci odrębnie znaczną kwotę podatku bezpośrednio organom podatkowym. Kwota ta nie jest uwzględniona w wynagrodzeniu brutto pracownika. Oprócz podatków pracodawca odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i emerytalne dla każdego pracownika.

Więcej informacji o systemie podatkowym w Finlandii można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej urzędu skarbowego.

Praca w Finlandii

Sprawdź nasze otwarte pozycje lub wypełnij otwartą aplikację i rozpocznij pracę w Finlandii.

Podatki w Finlandii Praca w Finlandii Życie zawodowe w krajach nordyckich

Szukaj